Bright Lights

Bright Lights is a youth participation project that aims to enrichen and expand cultural, cinema-related opportunities that stimulate debate and youth civic and social participation in their communities, in rural areas in the Sicilian Hinterland in Italy and the Silesia region in Poland.

Through intercultural exchange mobilities about the organisation and creation of cinematic experiences and the organisation of local youth participation events about the civic value of cinema with young independent filmmakers and decision makers, the project aims to:

  • Improve organisational capacities in the field of cultural, cinematic event organisation
  • Improve young people’s ability to create audio-visual content that stimulates civic engagement and participation
  • Reinforce young people’s role as cultural catalysts in their communities

Project title: Bright Lights

Duration: 13 months

Coordinator: Maghweb

Partner: Wrocławska Fundacja Filmowa

Beneficiaries: young people from rural areas in the Sicilian Hinterland and the Silesia Region in Poland

Partnership: Maghweb (Italy), Wrocławska Fundacja Filmowa (Polonia)

Project code: 2023-3-IT03-KA154-YOU-000175421

 

Bright Lights to projekt angażujący młodzież, który ma na celu wzbogacenie i poszerzenie możliwości kulturalnych związanych z kinem, stymulujących debatę i zaangażowanie obywatelskie oraz społeczne młodzieży w ich społecznościach: na obszarach wiejskich w głębi Sycylii we Włoszech i w regionie dolnośląskim w Polsce. Poprzez międzykulturową wymianę w zakresie organizacji i tworzenia doświadczeń kinowych oraz organizację lokalnych wydarzeń z udziałem młodzieży na temat wartości społecznych kina, włączając w nie młodych niezależnych filmowców i decydentów, projekt ma na celu:

  • poprawę zdolności organizacyjnych w zakresie organizacji wydarzeń kulturalnych i filmowych,
  • poprawę zdolności młodych ludzi do tworzenia treści audiowizualnych, które stymulują społeczne zaangażowanie i uczestnictwo,
  • wzmocnienie roli młodych ludzi jako katalizatorów kultury w ich społecznościach.

Tytuł projektu: Bright Lights

Okres trwania: 13 miesięcy

Koordynator: Maghweb

Partner: Wrocławska Fundacja Filmowa

Beneficjenci: młodzi ludzie z obszarów wiejskich w głębi Sycylii i z województwa dolnośląskiego w Polsce

Współpraca: Maghweb (Włochy), Wrocławska Fundacja Filmowa (Polska)

Bright Lights is co-founded by the European Union. The event is organized by the Maghweb, co-organized by Wrocław Film Foundation. // Bright Lights jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Projekt jest organizowany przez Maghweb, partnerem projektu jest Wrocławska Fundacja Filmowa. 

 

WROCŁAWSKA FUNDACJA FILMOWA

ul. Tadeusza Kościuszki 35A / I piętro
50-011 Wrocław
tel. 531 291 806
wrocff@wrocff.com.pl