Wrocławska Fundacja Filmowa stawia sobie za cel wzmacnianie Wrocławia, całego regionu Dolnego Śląska i Polski jako ważnego ośrodka prezentacji i promocji kina dokumentalnego i fabularnego. Niezwykle istotne są dla nas elementy debaty, twórczych spotkań i dyskusji, bardzo dobrze łączące się z pokazami filmów.

Nie zapominamy przy tym o wspieraniu młodych twórców. Do tej pory Wrocławska Fundacja Filmowa zrealizowała i współrealizowała wiele projektów filmowych (pokazy filmowe, warsztaty filmowe, festiwale filmowe) m.in. Polish Cinema for Beginners, MIASTOmovie, Spektrum Festiwal, Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych Okiem Młodych w Świdnicy, Dok Incubator, Planete+ Doc, DOFA. Od 2014 roku Wrocławska Fundacja Filmowa zajmuje się również dystrybucją filmową.

I. Postanowienia ogólne

§1
1. Fundacja pod nazwą „Wrocławska Fundacja Filmowa” zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Lecha Molińskiego zwanego dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym za Repertorium A numer 22835/2012 sporządzonym w Kancelarii Notarialnej notariuszy Iwony Łacnej, Roberta Bronsztejna i Bartosza Masternaka s.c. we Wrocławiu, Rynek 7 przed asesorem notarialnym Angeliką Sołtys – Zastępcą notariusza Bartosza Masternaka dnia 13 listopada 2012 roku, działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
2. Fundacja jest apolityczna i niezwiązana z żadnym wyznaniem.

§2
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister właściwy ds. Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§3
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Wrocław.
2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza jej granicami.

§4
1. Fundacja może tworzyć oddziały na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i zagranicą.
2. Fundacja może współpracować i przystępować do spółek oraz innych fundacji działających na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i zagranicą.
3. W związku z prowadzoną działalnością, Fundacja może nawiązywać kontakty zagraniczne oraz być członkiem zagranicznych i międzynarodowych organizacji z poszanowaniem niniejszego Statutu, norm prawa międzynarodowego, praw obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej i prawa ojczystego kontrahentów zagranicznych.

§5
1. Fundacja może używać pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego, który jest ustalany przez Zgromadzenie Fundatorów.

§6
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym, instytucjom i organizacjom zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

II. Cele i formy działania Fundacji
§7
Celem Fundacji jest: rozpowszechnianie, propagowanie, upowszechnianie, krzewienie edukacji, promowanie, dokumentowanie i finansowanie wszelkiej działalności w zakresie kultury i sztuki w kraju i za granicą, w szczególności wspieranie rozwoju nowych mediów w kulturze i sztuce oraz promocja i wspieranie młodych twórców.

§8
Fundacja realizuje swoje cele m.in. poprzez:
1. Publiczne wyrażanie opinii i zajmowanie stanowiska w sprawach dotyczących kultury i sztuki.
2. Podejmowanie inicjatyw związanych z działalnością kulturalno-oświatową mających na względzie edukację dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie kultury i sztuki.
3. Podejmowanie działań organizacyjnych i edukacyjnych dla rozwoju kultury i sztuki ze szczególnym uwzględnieniem terenów kulturowo zaniedbanych (wsie, małe ośrodki miejskie).
4. Materialne i niematerialne wspieranie wszelkich działań ukierunkowanych na edytorską i reklamową oprawę twórczych dokonań artystycznych.
5. Wspieranie działań klubów artystycznych i galerii sztuki promujących młodych twórców.
6. Materialne i niematerialne wspieranie działań ukierunkowanych na zastosowanie i wykorzystanie najnowszych technik multimedialnych dla archiwizowania, upowszechniania i propagowania kulturalnej działalności twórczej.
7. Inicjowanie i organizowanie festiwali, wystaw, wernisaży, wykładów, spotkań artystycznych, prelekcji, koncertów, spektakli, projekcji filmów, warsztatów, kursów i szkoleń oraz innych imprez o charakterze kulturalnym, naukowym i edukacyjnym, które stwarzają okazje do spotkań, wymiany doświadczeń i dyskusji.
8. Współpracę z innymi organizacjami, osobami prawnymi i fizycznymi w kraju i za granicą w zakresie zgodnym z celami Fundacji.
9. Udzielanie pomocy finansowej polskim i zagranicznym środowiskom twórców, polskim i zagranicznym organizacjom kulturalnym oraz indywidualnie poszczególnym twórcom.
10. Pozyskiwanie i gromadzenie środków finansowych, środków materialnych i niematerialnych na dla realizacji celów statutowych.
11. Doradztwo związane z pozyskiwaniem środków finansowych na działalność kulturalną, w tym funduszy z Unii Europejskiej.
12. Uczestnictwo w krajowych i zagranicznych imprezach promujących kulturę i sztukę, w targach sztuki, warsztatach, sympozjach oraz wszelkich imprezach organizowanych dla celów społecznie użytecznych związanych ze sztuką oraz szeroko rozumianą ochroną dóbr kultury.
13. Prowadzenie działalności wydawniczej (muzyka, literatura, fotografia, film i inne) celem popularyzacji twórców kultury.
14. Gromadzenie oraz rozpowszechnianie dokumentacji i informacji dotyczących wydarzeń artystycznych, instytucji kulturalno-oświatowych i osób związanych ze sztuką.
15. Przyznawanie stypendiów dla młodych twórców.
16. Działania na rzecz integracji środowisk twórczych w kraju i za granicą poprzez organizację wspólnych sympozjów, spotkań, warsztatów, plenerów.

§9
Dla osiągnięcia swojego celu Fundacja może wspierać osoby fizyczne oraz osoby prawne, których działalność jest zbieżna z działaniem Fundacji.

§10
1. Fundacja realizuje, odpłatnie i nieodpłatnie, zadania pożytku publicznego, w zakresie:
a. działalności charytatywnej
b. podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
c. działalności na rzecz mniejszości narodowych;
d. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
e. nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
f. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
g. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
h. promocji i organizacji wolontariatu;

III. Majątek i dochody Fundacji
§11
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 3.000,00 słownie: trzy tysiące złotych na działalność statutową oraz środki finansowe, prawa majątkowe, kapitały pieniężne, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.
2. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
a. funduszu założycielskiego i darowizn Fundatorów,
b. darowizn, spadków, zapisów osób fizycznych i prawnych zamieszkałych w kraju i za granicą,
c. dotacji i subwencji,
d. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
e. dochodów z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych,
f. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,
g. funduszy pomocowych z Unii Europejskiej,
3. Dochody Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizację celów statutowych, pokrycie kosztów działalności i administrowanie Fundacją.
4. Zarząd Fundacji może w ramach majątku Fundacji tworzyć odrębne fundusze przeznaczone na realizację wskazanych w §7 celów Fundacji.
5. Darczyńca przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd Fundacji może nie przyjąć tego warunku. W takim przypadku Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.
6. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
7. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość według zasad obowiązujących osoby prawne.
8. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.
9. Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem za swoje zobowiązania.

§12
Zakazane jest:
a. udzielanie pożyczek lub zabezpieczenie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do Fundatorów, członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej “osobami bliskimi”,
b. przekazywanie majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazywanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c. wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie jest bezpośrednio związane z wykonywaniem zadań statutowych Fundacji,
d. dokonywania zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundatorzy, członkowie Rady Fundacji, członkowie Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie.

IV. Władze Fundacji
§13
1. Władzami Fundacji są:
a. Zgromadzenie Fundatorów,
b. Rada Fundacji,
c. Zarząd Fundacji.
2. Nie można łączyć funkcji członka Rady Fundacji i Zarządu Fundacji.

V. Zgromadzenie Fundatorów
§14
1. Zgromadzenie Fundatorów składa się z Fundatora oraz osób powołanych do grona Zgromadzenia Fundatorów na podstawie ust. 8.
2. Zgromadzenie Fundatorów jest najwyższym organem Fundacji podejmującym najważniejsze decyzje dotyczące jej funkcjonowania.
3. Do kompetencji Zgromadzenia Fundatorów należy:
a. zmiana celów i statutu Fundacji,
b. likwidacja Fundacji lub jej połączenie z inną fundacją,
c. powołanie pierwszego składu Rady Fundacji oraz powoływanie Rady Fundacji w sytuacjach opisanych w paragrafie 16 pkt.2
d. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji.
4. Zgromadzenie Fundatorów może być zwołane przez każdego z członków.
5. Decyzje Zgromadzenia Fundatorów podejmowane są w formie uchwał pisemnych, przy obecności co najmniej 2/3 wszystkich członków, większością głosów. Do czasu powołania do grona Zgromadzenia Fundatorów innych osób na podstawie ust. 8, decyzje Zgromadzenia Fundatorów, są podejmowane w formie uchwały Fundatora.
6. Zgromadzenie Fundatorów podejmuje postanowienia na wniosek pozostałych organów fundacji lub samodzielnie.
7. Członkowie Zgromadzenia Fundatorów mogą zostać powołani do Zarządu Fundacji.
8. Zgromadzenie Fundatorów może powołać uchwałą do swojego grona inne osoby fizyczne lub przedstawicieli osób prawnych, które:
a. dokonały znaczącego przysporzenia majątkowego na rzecz Fundacji oraz zadeklarują zamiar dalszego wspierania idei (celów) Fundacji
b. w inny sposób wspomagają działalność Fundacji.
9. Zgromadzenie Fundatorów liczące więcej niż 3 członków wybiera spośród siebie Przewodniczącego.
10. Na zaproszenie Zgromadzenia Fundatorów w posiedzeniach Zgromadzenia może brać udział jako obserwator Przewodniczący Rady Fundacji, Prezes Zarządu i inne zaproszone osoby.

VI. Rada Fundacji
§15
1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z dwóch do sześciu członków.

§16
1. Członków pierwszego składu Rady Fundacji powołuje Zgromadzenie Fundatorów. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady powołuje swą decyzją Rada.
2. W przypadku jednoczesnej rezygnacji wszystkich członków Rady Fundacji ze stanowiska, jej nowy skład wybiera Zgromadzenie Fundatorów.
3. Członkowie Rady powinni być powiadomieni o czasie, miejscu i porządku obrad
przynajmniej na 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym.
4. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Rady Fundacji.

§17
1. Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady. W przypadku nieobecności przewodniczącego Rady jego funkcje pełni wiceprzewodniczący.
2. Członków Rady Fundacji powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja Rady Fundacji trwa trzy lata. Dopuszczalne jest powoływanie tych samych osób na kolejne kadencje.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady może nastąpić w wyniku tajnego głosowania pozostałych jej członków.

§18
Członkowie Rady Fundacji:
a. nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z członkami Zarządu Fundacji w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa,
b. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Fundacji jedynie zwrot uzasadnionych kosztów udziału w posiedzeniach Rady Fundacji.

§19
1. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
2. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów przy obecności połowy jej członków.
3. Przy równowadze głosów decyduje głos przewodniczącego Rady.
4. W posiedzeniach Rady Fundacji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu Fundacji lub inne zaproszone przez nią osoby.

§20
1. Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:
a. nadzór nad działalnością Fundacji,
b. wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji,
e. ocena pracy Zarządu,
f. przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu,
g. udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
h. zawieszanie członków Zarządu na okres 3 miesięcy, z ważnych powodów,
2. Rada Fundacji w celu wykonywania swych zadań jest uprawniona do:
a. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
b. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

VII. Zarząd

§21
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd Fundacji składa się z trzech do pięciu członków powoływanych przez Zgromadzenie Fundatorów na trzyletnią kadencję.
3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
4. Zarząd ze swojego grona wybiera Prezesa Zarządu oraz jednego lub dwóch Wiceprezesów Zarządu.
5. Członkostwo w Zarządzie ustaje z dniem odwołania członka Zarządu przez Fundatora bądź z chwilą śmierci członka Zarządu.
6. Odwołanie członka Zarządu następuje w przypadku:
a. złożenia pisemnej rezygnacji członka Zarządu z udziału w pracach Zarządu,
b. nienależytego wykonywania funkcji członka Zarządu w szczególności rażącej niegospodarności, istotnego naruszenia postanowień Statutu,
c. podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu,
d. choroby lub utraty sił powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,
e. niepełnienia obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy niż rok,
7. Uchwała o odwołaniu członka Zarządu, który złożył rezygnację z udziału w pracach Zarządu powinna zapaść niezwłocznie po złożeniu rezygnacji przez członka Zarządu.
8. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością osób. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
9. Fundator wchodzi w skład pierwszego Zarządu i pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu.

§22
1. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
b. realizacja celów statutowych,
c. sporządzanie planów pracy i budżetu,
d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
e. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
f. uchwalanie corocznych planów finansowych,
g. uchwalanie regulaminów,
h. podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
i. przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji.
j. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
2. Zarząd co roku, do dnia 31 marca, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.
3. Zarząd zobowiązuje się roczne sprawozdanie przyjęte przez Radę Fundacji przekazywać w terminach wynikających z przepisów prawa właściwym organom nadzorującym fundacje.
4. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
5. W umowie między Fundacją a członkiem Zarządu oraz w sporze z nimi Fundację reprezentuje Rada Fundacji.

§23
1. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
2. Pełnomocnik może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu, na których omawiane będą nadzorowane przez niego sprawy. Pełnomocnik powinien udzielać Zarządowi pełnej informacji na temat swojej działalności oraz służyć głosem doradczym przy podejmowaniu decyzji.
3. Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może powoływać konsultantów oraz ich zespoły i zlecać im wykonanie odpowiednich opracowań.

§24
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu lub Wiceprezes z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Fundacji albo innego członka Zarządu przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
4. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
5. Tryb posiedzeń nie jest wymagany dla czynności zwykłego zarządu.
6. Zarząd może uchwalić regulamin określający zasady swojej działalności.

§25
1. Oświadczenia woli w imieniu Zarządu Fundacji składają Prezes Zarządu lub jeden z członków działający samodzielnie.
2. W sprawach związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 100.000 zł (sto tysięcy złotych) – oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa dwóch członków Zarządu działających łącznie.

VIII. Postanowienia końcowe
§26
1. Dla efektywnego urzeczywistniania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją na warunkach określonych przez zainteresowane strony.
2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1. nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mogłyby się zmienić cele Fundacji.
3. Połączenie Fundacji z inną fundacją wymaga uchwały Zgromadzenia Fundatorów.

§27
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się środków finansowych i majątku Fundacji.
2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zgromadzenie Fundatorów.
3. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz innych fundacji o zbliżonych celach.
§28
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.​